SPRP - Zbiór zasad etycznych; Zasady relacji służbowych
Zbiór zasad etycznych - Zasady relacji służbowych

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA

  1. Zasady ogólne
  2. Zasady wykonywania zawodu
  3. Zasady relacji służbowych
  4. Zasady relacji Prokurator - Organa Ścigania
  5. Zasady wystąpień sądowych
  6. Zasady relacji do Stron
  7. Zasady wystąpień medialnych
  8. Zasady zrzeszania się

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf

Uchwałę dotyczącą zasad etyki przyjęto na II Krajowym Walnym Zjeździe Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2002 roku.


Zasady relacji służbowych

Prokurator powinien unikać serwilizmu w kontaktach z osobami, którym jest służbowo podległy, a jednocześnie arogancji i nieposzanowania godności podwładnych.

W kontaktach służbowych okazywać wzajemny szacunek, służyć radą i udzielać pomocy. Prokuratora podwładnego traktować jako " partnera w hierarchii służbowej "- będącego w służbie sprawiedliwości.

Awans prokuratora powinien być uzależniony od obiektywnych kryteriów, w szczególności: kwalifikacji, zdolności, rzetelności, osiągnięć i doświadczenia    zawodowego.

Prokurator nie powinien publicznie niekorzystnie komentować działalności zawodowej innego prokuratora. Nie powinien jednak tolerować przypadków naruszania etyki przez innych prokuratorów i uprawniony jest do zwrócenia, w taktownej formie, uwagi koledze naruszającemu zasady etyki zawodowej oraz do wypowiadania się we właściwym postępowaniu.

Prokurator nie powinien uchylać się przed obroną prokuratora obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym.

Obowiązkiem prokuratora jest odmówić wykonania polecenia sprzecznego z prawem i powstrzymać się od wykonania polecenia niezgodnego z etyka zawodową.

Prokurator, któremu powierzono obowiązki patrona , powinien dołożyć wszelkich starań  dla należytego przygotowania  aplikanta do wykonywania zawodu prokuratora , a swoim postępowaniem stanowić przykład  godny naśladowania.

Prokuratorzy nauczający aplikantów  powinni ich zaznajomić ze zbiorem zasad etyki  prokuratora  oraz wpajać  respektowanie  zawartych w nim zasad.


*        *        *

Wzywa się prokuratorów do dobrowolnego spełniania zbioru zasad etycznych prokuratora.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości