SPRP - Zbiór zasad etycznych; Zasady wystąpień sądowych
Zbiór zasad etycznych - Zasady wystąpień sądowych

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA

  1. Zasady ogólne
  2. Zasady wykonywania zawodu
  3. Zasady relacji służbowych
  4. Zasady relacji Prokurator - Organa Ścigania
  5. Zasady wystąpień sądowych
  6. Zasady relacji do Stron
  7. Zasady wystąpień medialnych
  8. Zasady zrzeszania się

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf

Uchwałę dotyczącą zasad etyki przyjęto na II Krajowym Walnym Zjeździe Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2002 roku.


Zasady wystąpień sądowych

Obowiązkiem prokuratora jest dążenie do ustalenia prawdy i udzielanie sądowi pomocy w dotarciu do prawdy w celu wydania sprawiedliwego wyroku.

Prokurator spełnia swoją funkcje oskarżycielską wedle własnego sumienia, budując na rozprawie swoją wiarygodność i autorytet. Prezentuje znajomość sprawy, wewnętrzne przekonanie co do faktów i co do prawa. Podejmuje decyzje o kontynuowaniu oskarżenia.

Prokuratorowi nie wolno rozmyślnie podawać Sądowi nieprawdziwych informacji.

Na sali sądowej i poza nią okazuje szacunek dla Sądu. Korzystając z wolności słowa, powinien zachować takt i oględność w wypowiedziach. Podobnie stosować umiar i należne formy w środkach odwoławczych.

Prokurator nie powinien naruszać zawartych porozumień sądowych.

Za niestosowne należy uznać ostentacyjne okazywanie przez prokuratora, w miejscu pracy zażyłości z sędziami i osobami zatrudnionymi w Sądzie.


*        *        *

Wzywa się prokuratorów do dobrowolnego spełniania zbioru zasad etycznych prokuratora.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości