SPRP - Zbiór zasad etycznych; Zasady relacji do Stron
Zbiór zasad etycznych - Zasady relacji do Stron

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA

  1. Zasady ogólne
  2. Zasady wykonywania zawodu
  3. Zasady relacji służbowych
  4. Zasady relacji Prokurator - Organa Ścigania
  5. Zasady wystąpień sądowych
  6. Zasady relacji do Stron
  7. Zasady wystąpień medialnych
  8. Zasady zrzeszania się

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf

Uchwałę dotyczącą zasad etyki przyjęto na II Krajowym Walnym Zjeździe Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2002 roku.


Zasady relacji do Stron

Prokurator w stosunku do pokrzywdzonego powinien przyjmować zasadę, by prowadzone postępowanie karne nie potęgowało przykrych wrażeń wywołanych przestępstwem. Wytworzyć u pokrzywdzonego przekonanie, iż pozostaje sprzymierzeńcem prokuratora w dochodzeniu jego krzywd. Okazać współczucie, troskę o perspektywy życiowe osoby dotkniętej przestępstwem. Wykazać dbałość o interesy pokrzywdzonych pozostających w ubóstwie, ułomnych, niezdolnych do dochodzenia swoich roszczeń.

W stosunku do podejrzanego prezentować takt i stanowczość. Prokurator nie powinien wszczynać postępowania karnego ani usilnie starać się o jego kontynuowanie, gdy zgromadzone dowody wskazują, że oskarżenie było pozbawione podstaw. W postępowaniu przygotowawczym skutecznie dążyć do dokonania wszelkich niezbędnych ustaleń, niezależnie czy przemawiają na korzyść czy niekorzyść podejrzanego.

Prawa nie należy interpretować i stosować z przesadną surowością.

Jeżeli prokurator wejdzie w posiadanie dowodów przeciwko podejrzanemu a zasadnie przypuszcza, że zostały uzyskane za pomocą niezgodnych z prawem metod, powinien odmówić użycia takich dowodów. Prokurator winien dążyć do wyłączenia się z prowadzenia sprawy przeciwko osobie, z którą ma zatarg osobisty. jaki i przeciwko bliskiej mu osobie. W toku prowadzonych spraw nie może uzależniać się finansowo od uczestników postępowania. Również przy okazji działalności służbowej dążyć do uzyskania korzyści.

W stosunkach z adwokatami unikać publicznego prezentowania zażyłości. Przeciwdziałać sytuacjom rodzącym przypuszczenia, że na decyzje merytoryczne mogły mieć wpływ rozwiązania po za procesowe.


*        *        *

Wzywa się prokuratorów do dobrowolnego spełniania zbioru zasad etycznych prokuratora.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości