SPRP - Zbiór zasad etycznych; Zasady zrzeszania się
Zbiór zasad etycznych - Zasady zrzeszania się

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA

  1. Zasady ogólne
  2. Zasady wykonywania zawodu
  3. Zasady relacji służbowych
  4. Zasady relacji Prokurator - Organa Ścigania
  5. Zasady wystąpień sądowych
  6. Zasady relacji do Stron
  7. Zasady wystąpień medialnych
  8. Zasady zrzeszania się

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf

Uchwałę dotyczącą zasad etyki przyjęto na II Krajowym Walnym Zjeździe Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2002 roku.


Zasady zrzeszania się

Uznawać za swój honor zawodowy aktywne działanie na rzecz środowiska prokuratorskiego a w szczególności udział w pracach organizacji korporacyjnej.

Powinnością zrzeszonego prokuratora jest przestrzeganie statutu, stosowanie się do obowiązujących uchwał i decyzji władz organizacji, promowanie założeń i uczestniczenie w ich pracach.

Prokurator wybrany do władz organizacji obowiązany jest do pełnienia swej funkcji i współdziałania w realizacji zadań z najwyższą starannością.

Prokuratorzy powinni solidarnie wspierać działalność swojej korporacji, której zadaniem jest zapewnienie prokuraturze należytej pozycji w społeczeństwie.


*        *        *

Wzywa się prokuratorów do dobrowolnego spełniania zbioru zasad etycznych prokuratora.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości