Statut Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej - Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

statut stowarzyszenia prokuratorów rzeczypospolitej polskiej

 1. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA
 3. Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. Rozdział IV - STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
 5. Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto Poznań.
 3. Stowarzyszenie ma możliwość tworzenia oddziałów terenowych.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest reprezentacją prokuratorów.
 2. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.

§ 4.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych albo stowarzyszeń o podobnych założeniach programowych.

§ 7.

 1. Władze stowarzyszenia działają kolegialnie.
 2. Uchwały władz wyższego szczebla obowiązują władze niższego szczebla.
 3. Władze oddziałów podejmują samodzielne uchwały w sprawach dotyczących potrzeb swojego terenu.
 4. Uchwały sprzeczne z przepisami statutu podlegają uchyleniu przez władze wyższego szczebla.

 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości