SPRP - Statut, Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA
Statut Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej - Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA

statut stowarzyszenia prokuratorów rzeczypospolitej polskiej

 1. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA
 3. Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. Rozdział IV - STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
 5. Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf


ROZDZIAŁ 2
CELE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie środowiska prokuratorów, przed władzami i urzędami oraz innymi stowarzyszeniami,
 2. udział w kształtowaniu prawa i umacnianiu praworządności,
 3. umacnianie wzajemnych wpływów teorii i praktyki prawa,
 4. wymiana doświadczeń zawodowych,
 5. doskonalenie wiedzy prawniczej i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
 6. kształtowanie właściwej postawy moralno-etycznej i zawodowej prokuratorów.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. informowanie społeczeństwa i władz o nieprawidłowościach w stosowaniu przepisów prawa,
 2. przedstawianie właściwym władzom opinii środowiska w sprawach wynikających z wykonywania zawodu prokuratora,
 3. organizowanie i współorganizowanie szkoleń w zakresie przepisów prawa karnego procesowego i materialnego,
 4. upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie,
 5. organizowanie i udział w dyskusjach nad projektami aktów prawnych dotyczących działalności prokuratora,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, w zakresie publikacji dotyczących prawa karnego,
 7. utrzymywanie łączności z innymi organizacjami prawniczymi,
 8. udział w organizacjach międzynarodowych.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości