SPRP - Statut, Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Statut Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej - Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

statut stowarzyszenia prokuratorów rzeczypospolitej polskiej

 1. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA
 3. Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. Rozdział IV - STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
 5. Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf


ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wykonująca zawód prokuratora, rencista i emeryt, którzy przeszli w stan spoczynku wykonując zawód.

§ 12.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału, a w przypadku nieistnienia pełno-mocnik Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej deklaracji i zobowiązania przestrzegania statutu.
 2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia członka można się odwołać w terminie 7-miu dni do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna

§ 13.

Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być jedynie osoba wykonująca w przeszłości zawód prokuratora, która zamierza wspierać działalność stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia
 3. Członkiem wspierającym może także zostać osoba rezygnująca z wykonywania zawodu prokuratora, a będąca członkiem stowarzyszenia, jeśli wyrazi pisemnie taką wolę. Wówczas decyzję o przekształceniu członkostwa podejmuje Zarząd Oddziału.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 3. Uczestnictwa w zebraniach, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Noszenia odznaki organizacyjnej,
 5. Zwracania się bezpośrednio do władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynne popieranie celów Stowarzyszenia oraz branie udziału w realizacji jego zadań,
 3. przestrzeganie norm współżycia społecznego i zasad etyki,
 4. regularne płacenie składek członkowskich.

§ 17.

Członkowie Stowarzyszenia mogą być honorowani przez:

 1. nadanie przez Zjazd tytułu "Zasłużony dla Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczpospolitej Polskiej",
 2. przyznanie dyplomatów uznania i innych wyróżnień przez Zarząd Główny.

§ 18.

 1. Członkowie Stowarzyszenia podlegają odpowiedzialności organizacyjnej za naruszenie postanowień statutu i uchwał władz.
 2. Karami organizacyjnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat (karę wymierza się w miesiącach).
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 3. Zatarcie kary upomnienia następuje po roku, a innej kary po 2 latach.

§ 19.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
  2. orzeczenia prawomocnej kary wykluczenia ze stowarzyszenia przez właściwy sąd koleżeński,
  3. niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
  4. rezygnacji lub odwołania ze stanowiska prokuratora i braku pisemnej deklaracji w terminie 3 miesięcy o przekształceniu członkostwa zwyczajnego na wspierające.
 2. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Oddziału. W sprawie tej obowiązuje sposób odwołania określony w § 12.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości