SPRP - Statut Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia

statut stowarzyszenia prokuratorów rzeczypospolitej polskiej

 1. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA
 3. Rozdział III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. Rozdział IV - STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
 5. Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity oraz tekst jednolity w formacie pdf


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto Poznań.
 3. Stowarzyszenie ma możliwość tworzenia oddziałów terenowych.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest reprezentacją prokuratorów.
 2. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.

§ 4.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych albo stowarzyszeń o podobnych założeniach programowych.

§ 7.

 1. Władze stowarzyszenia działają kolegialnie.
 2. Uchwały władz wyższego szczebla obowiązują władze niższego szczebla.
 3. Władze oddziałów podejmują samodzielne uchwały w sprawach dotyczących potrzeb swojego terenu.
 4. Uchwały sprzeczne z przepisami statutu podlegają uchyleniu przez władze wyższego szczebla.

ROZDZIAŁ 2
CELE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie środowiska prokuratorów, przed władzami i urzędami oraz innymi stowarzyszeniami,
 2. udział w kształtowaniu prawa i umacnianiu praworządności,
 3. umacnianie wzajemnych wpływów teorii i praktyki prawa,
 4. wymiana doświadczeń zawodowych,
 5. doskonalenie wiedzy prawniczej i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
 6. kształtowanie właściwej postawy moralno-etycznej i zawodowej prokuratorów.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. informowanie społeczeństwa i władz o nieprawidłowościach w stosowaniu przepisów prawa,
 2. przedstawianie właściwym władzom opinii środowiska w sprawach wynikających z wykonywania zawodu prokuratora,
 3. organizowanie i współorganizowanie szkoleń w zakresie przepisów prawa karnego procesowego i materialnego,
 4. upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie,
 5. organizowanie i udział w dyskusjach nad projektami aktów prawnych dotyczących działalności prokuratora,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, w zakresie publikacji dotyczących prawa karnego,
 7. utrzymywanie łączności z innymi organizacjami prawniczymi,
 8. udział w organizacjach międzynarodowych.


ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wykonująca zawód prokuratora, rencista i emeryt, którzy przeszli w stan spoczynku wykonując zawód.

§ 12.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału, a w przypadku nieistnienia pełno-mocnik Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej deklaracji i zobowiązania przestrzegania statutu.
 2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia członka można się odwołać w terminie 7-miu dni do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna

§ 13.

Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być jedynie osoba wykonująca w przeszłości zawód prokuratora, która zamierza wspierać działalność stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia
 3. Członkiem wspierającym może także zostać osoba rezygnująca z wykonywania zawodu prokuratora, a będąca członkiem stowarzyszenia, jeśli wyrazi pisemnie taką wolę. Wówczas decyzję o przekształceniu członkostwa podejmuje Zarząd Oddziału.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 3. Uczestnictwa w zebraniach, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Noszenia odznaki organizacyjnej,
 5. Zwracania się bezpośrednio do władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynne popieranie celów Stowarzyszenia oraz branie udziału w realizacji jego zadań,
 3. przestrzeganie norm współżycia społecznego i zasad etyki,
 4. regularne płacenie składek członkowskich.

§ 17.

Członkowie Stowarzyszenia mogą być honorowani przez:

 1. nadanie przez Zjazd tytułu "Zasłużony dla Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczpospolitej Polskiej",
 2. przyznanie dyplomatów uznania i innych wyróżnień przez Zarząd Główny.

§ 18.

 1. Członkowie Stowarzyszenia podlegają odpowiedzialności organizacyjnej za naruszenie postanowień statutu i uchwał władz.
 2. Karami organizacyjnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat (karę wymierza się w miesiącach).
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 3. Zatarcie kary upomnienia następuje po roku, a innej kary po 2 latach.

§ 19.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
  2. orzeczenia prawomocnej kary wykluczenia ze stowarzyszenia przez właściwy sąd koleżeński,
  3. niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
  4. rezygnacji lub odwołania ze stanowiska prokuratora i braku pisemnej deklaracji w terminie 3 miesięcy o przekształceniu członkostwa zwyczajnego na wspierające.
 2. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Oddziału. W sprawie tej obowiązuje sposób odwołania określony w § 12.


ROZDZIAŁ 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władze Naczelne
  1. Zjazd Krajowy Członków Stowarzyszenia lub Delegatów
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Władze Oddziału
  1. Walne Zgromadzenie Oddziału
  2. Zarząd Oddziału
 3. 1. WŁADZE NACZELNE

  § 20.

  1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
   1. Zjazd Krajowy Członków Stowarzyszenia lub Delegatów,
   2. Zarząd Główny,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Sąd Koleżeński.
  2. Nieprzerwany udział we władzach naczelnych Stowarzyszenia na tym samym stanowisku nie może trwać dłużej niż dwie kadencje.
  3. Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
  4. Władze naczelne kierują działalnością Stowarzyszenia, sprawują kontrolą nad działalnością oddziałów oraz wytyczają kierunki działania i cele na przyszłość.

  A. ZJAZD KRAJOWY

  do spisu

  § 21.

  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Krajowy zwołany przez Zarząd Główny raz na cztery lata, nie później niż do dnia 31 maja, według zasad określonych przez Zarząd Główny.

  § 22.

  Do Zjazdu Krajowego należy:

  1. uchwalenie wytycznych dla działalności merytorycznej i organizacji Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Re- wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  3. udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  4. wybór prezesa Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. uchwalenie zmian statutu,
  6. rozpatrywanie wniosków Zarządów Oddziałów, zgłoszonych Zarządowi Głównemu nie później niż na 7 dni przed terminem Zjazdu oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  7. nadawanie godności członka honorowego,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach.

  § 23.

  1. Uchwały Zjazdu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/8 uprawnionych do głosowania, a w przypadku wyboru delegatów 1/3 ich liczby.
  2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  § 24.

  1. W Zjeździe Krajowym udział biorą;
   1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni lub delegacji wybrani na walnych zgromadzeniach,
   2. z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz naczelnych, o ile nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi i w przypadku braku wyboru delegatów także członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.
  2. Delegatów wybiera się po przekroczeniu liczby 750 członków Stowarzyszenia. Jeden de-legat przypada na każde rozpoczęte 40 członków Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady wyborów określa Zarząd Główny.

  § 25.

  O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Krajowego Zarząd Główny zawiadamia na co najmniej 30 dni naprzód w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 26.

  1. Zjazd Krajowy zwołuje się z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Komisji Rewizyjnej poparty przez Sąd Koleżeński, albo 1/3 liczby Zarządów Oddziałowych.
  2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

  B. ZARZĄD GŁÓWNY

  do spisu

  § 27.

  1. Zarząd główny składa się od 10 do 12 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.
  2. Na wakujące miejsce w Zarządzie powoływane są przez Zarząd osoby spośród kandyda-tów na członków Zarządu w kolejności uwzględniającej uzyskaną przez nich ilość głosów w wyborach.

  § 28.

  Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. ustalanie i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Zjazdu Krajowego,
  3. uchwalanie regulaminów wyborów do władz.
  4. uchwalanie planów działalności, budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
  5. powoływanie stałych i okresowych komisji problemowych, zespołów roboczych i kontro- lowanie ich działalności,
  6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i wykonania budżetu,
  7. tworzenia i znoszenie oddziałów,
  8. nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałowych,
  9. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i powoływanie Prezydium i określenie jego kompetencji,
  10. zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
  11. nadawanie wyróżnień i dyplomów oraz przedstawianie do odznaczeń resortowych i państwowych,
  12. uchwalanie wysokości składki i sposobu dysponowania tymi środkami oraz innymi,
  13. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

  § 29.

  1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.
  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

  § 30.

  1. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Prezydium w składzie co najmniej 4 osób, w skład Prezydium wchodzi prezes i jego zastępca.
  2. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym w ciągu dwóch tygodni od zjazdu.

  § 31.

  Prezydium Zarządu Głównego jako organ wykonawczy Zarządu Głównego kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

  § 32.

  Do Prezydium Zarządu Głównego należy:

  1. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i Zjazdu Krajowego,
  2. opracowanie planów działalności, sprawozdań oraz preliminarzy budżetowych,
  3. składanie sprawozdań na posiedzeniach Zarządu Głównego ze swej działalności.

  § 33.

  1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków.
  2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

  C. KOMISJA REWIZYJNA

  do spisu

  § 34.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków.
  2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.

  § 35.

  Do Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności statutowej Sto- warzyszenia, w tym również oddziałów,
  2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żąda- nie usunięcia stwierdzonych uchybień,
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Krajowym i występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  4. występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.

  § 36.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Główne-go z głosem doradczym, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego z takim samym głosem.

  D. SĄD KOLEŻEŃSKI

  do spisu

  § 37.

  1. Sąd Koleżeński składa się od 10 do 12 członków.
  2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę i sekreta-rza.

  § 38.

  Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja orzeka w składzie 3 osobowym o odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za naruszenie norm organizacyjnych.

  § 39.

  1. Sąd Koleżeński może wymierzyć kary organizacyjne przewidziane w § 18.
  2. Odwołanie od orzeczeń Sądu I instancji rozpoznaje Sąd Koleżeński w składzie 5-cio osobowym.
  3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.

  § 40.

  Sąd Koleżeński może zawiesić członka Stowarzyszenia w prawach członkowskich do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

  § 41.

  1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek osoby zainteresowanej.
  2. Tryb postępowania oraz zasady reprezentowania stron przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

  3. WŁADZE ODDZIAŁU

  do spisu

  § 42.

  1. Władzami oddziału są:
   1. Walne Zgromadzenia Oddziału,
   2. Zarząd Oddziału.
  2. Postanowienia § 20 ust.2 i 3 statutu stosuje się odpowiednio.

  A. WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU

  § 43.

  Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

  § 44.

  Do Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalenie wytycznych dla działalności merytorycznej i organizacyjnej oddziału zgodnych ze statutem, uchwałami Zjazdu Krajowego oraz potrzebami oddziału,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
  3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  4. wybór członków Zarządu Oddziału,
  5. wybór delegatów na Zjazd Krajowy - zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

  § 45.

  1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na dwa lata do dnia 30 marca danego roku przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na żądanie poło-wy liczby członków w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku za-wieszenia Zarządu Oddziału Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Zarządu Głównego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 46.

  1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
   1. z głosem decydującym - członkowie oddziału,
   2. z głosem doradczym - osoby zaproszone,
   3. Postanowienia § 23 ust.1 statutu stosuje się odpowiednio.

  B. ZARZĄD ODDZIAŁU

  do spisu

  § 47.

  1. Zarząd Oddziału składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Przy Zarządzie Oddziału tworzy się funkcję starostów (mężów zaufania) wybieranych w poszczególnych okręgach prokuratur wojewódzkich.

  § 48.

  Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

  1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
  2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Stowarzyszenia,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach ustalonych przez Zarząd Główny,
  4. powoływanie sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  5. określenie zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału,
  6. określenie zakresu działania starostów oddziału.

  § 49.

  1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków.

  § 50.

  1. Prezydium Zarządu Oddziału tworzą - prezes, wiceprezes i sekretarz.
  2. Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.
  3. Postanowienia § 1. statutu stosuje się odpowiednio.


ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 51.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie.
 3. Zobowiązania majątkowe i fundusze w imieniu Prezydium Zarządu Głównego podpisują dwie osoby upoważnione przez Zarząd Główny - prezes, wiceprezes i skarbnik.

§ 52.

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 3. dotacje, darowizny i zapisy,
 4. wpłaty z organizowanych imprez, wydawnictw oraz szkoleń.


 

Rota ślubowania prokuratorskiego

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości